Back

Vedtægt for
Den selvejende institution
Efterskolen – Da Vinci Academy

 

§ 1. Hjemsted og formål

Stk. 1.           Efterskolen, Da Vinci Academy er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 2.           Institutionen er oprettet den 5. juni 2021 og har adresse Løgstørvej 170, 9610 Nørager. Starter undervisning pr. 1. august 2023

Stk.3.            Institutionens formål er at drive en almen efterskole inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler.

 

§ 2. Skolekreds

Stk. 1.           Skolen har en skolekreds, der står bag skolens oprettelse og virksomhed.

Stk. 2.           Privatpersoner (myndige) og foreninger m.v. skal udgøre flertallet af skolekredsen.

Stk. 3.           Medlemskab godkendes af bestyrelsen. Afgørelsen kan forelægges generalforsamlingen både af den, som bestyrelsen har afslået at optage, og af mindretal i bestyrelsen.

Stk. 4            Af medlemmerne opkræves et beløb ved skolens oprettelse samt kontingent mindst en gang årligt. Medlemmernes bidrag giver ikke ret til andel i skolens overskud. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld.

Stk. 5.           Medlemskab giver adgang til på generalforsamlingen at afgive en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Medlemmerne får stemmeret 30 dage efter indmeldelse.

Stk. 6.           Skolens årsrapport udleveres/sendes fra skolen senest 14 dage før generalforsamling. Medlemmerne har endvidere ret til indsigt i drifts-, anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed. Skolens medarbejdere har ret til indsigt i nævnte materiale.

 

§ 3. Skolens drift

Stk. 1.           Skolens drift finansieres ved offentlige tilskud, elevbetaling, økonomiske bidrag fra skolekredsen og eventuelt bidrag fra andre.

Stk. 2.           Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

Stk. 3.           Overskud ved skolens drift tilfalder skolen, og skal anvendes til skolens skole- og undervisningsformål.
Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v., som andre end skolen disponerer over.

 

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1.           Generalforsamlingen består af skolekredsens medlemmer.

Stk. 2.           Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne, jf. § 11, og træffer beslutning om skolens nedlæggelse, jf. § 12.

Stk. 3.           Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned. Den indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel med mindst følgende dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forstanderens beretning
  4. Forelæggelse af den reviderede årsrapport
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  8. Eventuelt

Stk. 4.           Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 30 dage før generalforsamlingen. Forslag bekendtgøres for medlemmerne senest 14 dage før.

Stk. 5.           Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst 25 procent af skolekredsens medlemmer ønsker det.
Den indkaldes som ordinær generalforsamling sammen med dagsorden.

Stk. 6.           Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal mødte medlemmer, jf. dog § 12, stk. 1.

Stk. 7.           Et medlem kan kræve skriftlig afstemning.

Stk. 8.           Der føres protokol over det, der foretages og vedtages på generalforsamlingen. Protokollen underskrives af dirigenten og opbevares på skolen.

 

§ 5. Bestyrelsens sammensætning

Stk. 1.           Bestyrelsen består af 5 stemmeberettigede medlemmer, som vælges på generalforsamlingen blandt skolekredsens medlemmer. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd.

Stk. 2.           Bestyrelsens medlemmer vælges for 3 år ad gangen. Genvalg kan ske.

Stk. 3.           Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. lovens   § 7, stk. 2 og 3, skal medlemmet øjeblikkeligt udtræde af bestyrelsen. Der skal da hurtigst muligt udpeges/vælges et nyt medlem for den resterende del af valgperioden, jf. stk. 1 og § 4.

Stk. 4.           Medarbejdere og elever ved skolen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen eller deltage i valg af medlemmer. Forstander og Viceforstander deltager på bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.

Stk. 5.           Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og have fast bopæl i Danmark eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig.

Stk. 6.           Bestyrelsen vælger sin formand og næstformand af sin midte.

 

§ 6. Bestyrelsens opgaver og ansvar

Stk. 1.           Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen for en efterskole er ansvarlig over for Børne og undervisningsministeren for, at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes. Bestyrelsen er tillige ansvarlig over for skolekreds.

Stk. 2.           Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen. Forstanderen ansætter og afskediger lærerne og øvrige medarbejdere.

Stk. 3.           Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom, udnævner revisor, fastsætter elevbetalingen, godkender en årsplan og en indholdsplan for det enkelte kursus, og godkender en plan for skolens evaluering af dens virksomhed i forhold til skolens værdigrundlag.

Stk. 4.           Bestyrelsen er ansvarlig for skolens vedtægt.

Stk. 5.           Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt årsrapport i overensstemmelse med de gældende regler, og for at årsrapporten indsendes til ministeriet inden for den fastsatte frist, og at alle bestyrelsesmedlemmer har underskrevet årsrapporten.

Stk. 6.           Bestyrelsen underretter Børne og Undervisningsministeriet om institutionens nedlæggelse.

 

§ 7. Bestyrelsens arbejde m.v.

Stk. 1.           Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Ved beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer for.

Stk. 2.           For bestyrelsen gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet. Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger.

Stk. 3.           En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til personers eller skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 8 om tavshedspligt m.v.

Stk. 4.           Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler.

Stk. 5.           Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.

 

§ 8. Skolens daglige ledelse

Stk. 1.           Den daglige ledelse af skolen varetages af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar.

Stk. 2.           Forstanderen ansætter og afskediger lærerne og øvrige medarbejdere.

Stk. 3.           Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og i kap. 8 om tavshedspligt m.v.

 

§ 9. Regnskab og revision

Stk. 1.           Årsrapporten opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for og revision af efterskoler og frie fagskoler.

Stk. 2.           Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive den reviderede årsrapport inden fremlæggelse for generalforsamlingen. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen, jf. lovens § 7.

Stk. 3.           Regnskabsåret er kalenderåret.

 

§ 10. Tegningsret

Stk. 1.           Skolen tegnes af bestyrelsens formand i forening med 1 medlem af bestyrelsen. Tegningsretten kan ikke delegeres.

 

§ 11. Vedtægt og vedtægtsændringer

Stk. 1.           Ved skolens sammenlægning eller spaltning og ved etablering eller ophør af kombination med anden skoleform samt ved ændring af skoleform skal en ny vedtægt godkendes af Børne og undervisningsministeriet. Ministeriets godkendelse omfatter alene vedtægtsbestemmelser om skolens formål, styrelse og økonomiske forhold, herunder om fremgangsmåden ved skolens nedlæggelse.

Stk. 2.           Bestyrelsen er ansvarlig for, at skolens vedtægt er i overensstemmelse med loven.

Stk. 3.           Ændring af vedtægten skal vedtages på en generalforsamling.

 

§ 12. Nedlæggelse

Stk. 1.           Beslutning om institutionens nedlæggelse træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af alle medlemmer stemmer for. Opnås sådant flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling med almindeligt flertal af de mødte medlemmer.

Stk. 2.           Ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.

Stk. 3.           Nedlægges institutionen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation.

Stk. 4.           Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af institutionens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, og for at      nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk. 5.

Stk. 5.           Overskydende midler anvendes med Børne og undervisningsministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes i henhold til gældende regler om efterskoler og frie fagskoler.